Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Pro­zor­čić

Trajanje
3:35 minu­ta
Autor
Sana Perić
Kamera
Sana Perić

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Kamera
Sana Perić

O fil­mu

Smje­šten neg­dje izme­đu Zeit­ge­is­ta i Black Mir­ro­ra, ovaj se anga­ži­ra­ni doku­men­ta­rac Sane Perić na vrlo direk­tan način kon­fron­ti­ra s poro­ci­ma, zam­ka­ma i pogub­nim efek­ti­ma pro­ce­sa influ­en­ce­ri­za­ci­je svi­je­ta. Svo­jim pre­poz­nat­lji­vim elok­vent­nim i kri­tič­kim pris­tu­pom u sti­lu Petog dana, auto­ri­ca ela­bo­ri­ra mar­k­sis­tič­ke kon­cep­te ali­je­na­ci­je i feti­šiz­ma robe u kon­tek­s­tu pos­t­mo­der­nog druš­tva spek­tak­la i kul­tur­nog kon­zu­me­riz­ma, nude­ći pri­tom oštro­um­nu kri­ti­ku Ins­ta­gram kul­tu­re, eks­plo­ata­ci­je rad­ni­ka u ugos­ti­telj­stvu i tota­li­tar­ne ide­olo­gi­je Win­dowsa.

Moj izbor.
Đelo Hadži­se­li­mo­vić

Defi­ni­tiv­no ula­zi u jesen­sku she­mu.
HRT3

Blok.
Mark Zuc­ker­berg

Vidi se da voli doku­men­ti­ra­ti stvar­nost i filo­zo­fi­ra­ti o nes­tvar­nom.
Glo­ria Glam