Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

A short conver­sa­ti­on abo­ut time tra­vel

Trajanje
6:36 minu­ta
Autor
Oleg Moro­vić, Tibor Mar­ko Jaku­lić
Glume
Tibor Mar­ko Jaku­lić, Oleg Moro­vić
Kamera
Oleg Moro­vić, Tibor Mar­ko Jaku­lić, Mari­na Peki­ca
Zlatna strijela
Naj­bo­lji film pre­ma izbo­ru žiri­ja

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Najbolja glavna uloga
Tibor Mar­ko Jaku­lić, Oleg Moro­vić
Kamera
Oleg Moro­vić, Tibor Mar­ko Jaku­lić, Mari­na Peki­ca
Glazba
2022.
Najbolji specijalni efekti
Time mac­hi­ne
Kostimografija
2022.

O fil­mu

Fuzi­ja izme­đu “Moje veče­ri s Andre” i “Pri­me­ra” pra­va je deli­ka­te­sa za lju­bi­te­lje inte­li­gent­nog i meta-kon­ce­pu­tal­nog sci­en­ce fic­ti­ona. U mikro­koz­mo­su sed­mo­mi­nut­nog vre­men­skog bli­pa, pro­ta­go­nis­ti otkri­va­ju čari puto­va­nja kroz vri­je­me kako se još nije­dan hol­lywo­od­ski, europ­ski ili pak kine­ski film nije usu­dio. Spe­ci­jal­ni efek­ti su na razi­ni Mar­ve­lo­vih bloc­k­bus­ter epi­ca, dok su “sko­ko­vi” (tzv. jum­ps) u proš­lost rađe­ni kla­sič­nom teh­ni­kom reza­nja iz kul­t­nog fažan­skog kla­si­ka “Bez cilja 1 i 2”. S obzi­rom na obve­ze s raz­nim film­skim stu­di­ji­ma, Tibor i Oleg čes­to se nala­ze u situ­aci­ji da sce­ne sni­ma­ju u kas­nim (ili ranim) noć­nim sati­ma, što je pri­mjet­no i na ovom pro­jek­tu. Film je snim­ljen dan pri­je zavr­šet­ka pri­ja­va za VFFuF­FF, izme­đu 1 i 5 uju­tro, i to zasi­gur­no uzi­ma danak nji­ho­vim izu­zet­nim glu­mač­kim spo­sob­nos­ti­ma. Bez obzi­ra na teške uvje­te pro­duk­ci­je, ovaj glu­mač­ki duo izno­va uspi­je­va izra­zi­ti svu svo­ju sofis­ti­ci­ra­nu meto­dič­ku vje­šti­nu koju možda samo mali dio publi­ke pre­poz­na­je.

Uza­lud sam se tru­dio.
Chris­top­her Nolan

Izgu­bi­la sam se na pola fil­ma, ali sam pogle­da­la do kra­ja.
Dua Lipa

Spe­ci­jal­ni efek­ti su stvar­no spe­ci­jal­ni!
Indus­tri­al Lig­ht & Magic

Ski­dam kapu.
Rino­ma