Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Ana­log­ne pri­ja­te­lji­ce

Trajanje
3:39 minu­ta
Autor
Tea Ovni­če­vić
Glume
Tea Ovni­če­vić
Kamera
Tea Ovni­če­vić
Zlatna strijela
Naj­bo­lji film pre­ma izbo­ru žiri­ja

Nominacije

Najbolji film
Ana­log­ne pri­ja­te­lji­ce
Najbolja ženska uloga
Tea Ovni­če­vić

O fil­mu

Dan je kre­nuo kao i sva­ki dru­gi — rutin­ska posje­ta pri­ja­te­lji­ci, kava i ćaska­nje. No, dovo­ljan je samo tre­nu­tak nepaž­nje da bi ruti­na pos­ta­la praz­ni­na, a potra­ga za dru­gom oso­bom u konač­ni­ci pos­ta­la potra­ga za samim sobom. Pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju­ći kon­cep­te bli­skos­ti i uda­lje­nos­ti, inva­ziv­nos­ti teh­no­lo­gi­je i ugro­že­ne pri­vat­nos­ti, uz kri­ti­ku ono­ga što moder­ni soci­olo­zi nazi­va­ju “tero­rom dos­tup­nos­ti”, Tea Ovni­če­vić kre­ira dje­lo o kojem će se napi­sa­ti mno­gi diplom­ski rado­vi na Filo­zof­skim fakul­te­ti­ma diljem zem­lje.

Hrvat­ski Hac­hi­ko.
Ric­hard Gere

Dobi­la sam ide­ju za slje­de­ću emi­si­ju.
Oprah Win­frey

Dav­no sam otpje­vao: Sve­ga će bit, al’ pri­ja­te­lja neće. Pre­poz­nao sam dio sebe u fil­mu.
Jasmin Sta­vros