Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Bal­kae

Trajanje
1:06 minu­ta
Autor
Iva­na Puš­nik, Iva­na Lju­bi­čić
Glume
Iva­na Puš­nik
Kamera
Iva­na Lju­bi­čić
Zlatna strijela
Poseb­na pohva­la žiri­ja

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Najbolja glavna uloga
Iva­na Puš­nik
Kamera
Iva­na Lju­bi­čić
Kostimografija
2022.

O fil­mu

Ovaj audi­ovi­zu­al­ni per­for­mans, uok­vi­ren u for­mu igra­nog fil­ma, pred­stav­lja suvre­me­nu akus­tič­nu dekons­truk­ci­ju rock kla­si­ka. U svo­joj pom­noj kore­ogra­fi­ji i jedins­tve­noj vokal­noj izved­bi, Iva­na Puš­nik od frag­me­na­ta gra­di cje­li­nu koju svjes­no ne zaokru­žu­je i ne otkri­va, ostav­lja­ju­ći pros­tor budu­ćim inter­pre­ta­ci­ja­ma i ima­gi­na­ci­ja­ma. U svom poli­tič­ko-kul­tur­nom aktu, mla­da umjet­ni­ca tako ogo­lju­je sve ste­re­oti­pe o Bal­ka­nu i široj oko­li­ci, obra­ču­na­va­ju­ći se s tek­s­til­nom indus­tri­jom, druš­tvom spek­tak­la, neo­li­be­ra­liz­mom i s osta­ci­ma kon­tra­kul­tu­re 1960ih.

Odlič­na kos­ti­mo­gra­fi­ja, kra­dem.
Dona­tel­la Ver­sa­ce

Finan­ci­rat ćemo dru­gi dio.
Nudis­tič­ki kamp Valal­ta Rovinj

Gle­da­mo pro­ces stva­ra­nja jed­nog umjet­nič­kog dje­la koji je ujed­no kao kon­cept i pro­ces umjet­nič­ko dje­lo samo po sebi. Iva­na raz­bi­ja bari­je­re i otva­ra novu dimen­zi­ju umjet­nič­kog izra­ža­va­nja. Ponos­na sam i lju­bo­mor­na u isto vri­je­me.
Iva­na Lju­bi­čić

Tužit ću i vas.
Bra­ni­mir Štu­lić