Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Cal­lan­dro

Trajanje
5:25 minu­ta
Glume
Edi Smo­ljan, Mari­no Moro­sin, Eric Ušić

Nominacije

Najtužnija scena
I have no legs
Najgora gluma
Edi Smo­ljan

O fil­mu

Pri­ča o teškom odno­su izme­đu oca i sina, koji nika­ko ne mogu naći zajed­nič­ki jezik, sve do tre­nut­ka u kojem naj­no­vi­ji izum mla­dog sina znans­tve­ni­ka ne ispus­ti svoj pra­vi i prvi glas.

Eks­pe­ri­ment reži­se­ra Tea Moro­si­na, iako stva­ran u vrlo teškim uvje­ti­ma, pot­vr­đu­je još jed­nom talent ovog sves­tra­nog umjet­ni­ka koji je bla­gim pokre­ti­ma kame­re izvu­kao ono naj­bo­lje i naj­go­re iz Edi­ja Smo­lja­na, Eri­ca Uši­ća i Mari­na Moro­si­na.

Savr­šen spoj Bla­de Run­ne­ra i Niko­le Tes­le. Čudes­no.
Uma Thur­man

Vje­ro­jat­no naj­bo­lji i naj­am­bi­ci­oz­ni­ji sci-fi pro­jekt u pos­ljed­nje vri­je­me.
Geor­ge Lucas

Moj naj­dra­ži film.
Tibor