Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Cle­aning out my clo­set

Trajanje
1:00
Autor
Luka Radić
Glume
Dubrav­ka Duca Radić
Kamera
Luka Radić

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja glavna uloga
Dubra­va Daca Radić
Najbolji quote
O sine, dobro da si došao, upa­la sam u kri­zu.

O fil­mu

Cimer­stvo maj­ke i sina pro­že­to je kom­plek­s­nim odno­si­ma u sva­kod­nev­nom živo­tu. Situ­aci­ja se dodat­no kom­pli­ci­ra kada je sin zvi­jez­da doma­će popu­lar­no-glaz­be­ne sce­ne, a nje­go­vi orma­ri, ladi­ce i nese­se­ri puni šuška­vih devi­za. Jed­no­mi­nut­ni mas­ter­pi­ece zagre­bač­ke sta­re ško­le krat­kog fil­ma vje­što pri­mje­nju­je osno­ve mar­k­siz­ma u ovoj isto­vre­me­noj kri­ti­ci i pohva­li pro­gre­siv­nog opo­re­zi­va­nja boga­tih, osla­nja­ju­ći se na suvre­me­nu inter­pre­ta­ci­ju froj­dov­ske psi­ho­ana­li­ze.

Na to smo upo­zo­ra­va­li.
Wu Tang Clan

Nova nada hrvat­ske lje­vi­ce.
Mile Kekin

50% je moje.
Zvo­ne Pušić, mena­džer