Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Čovjek Boom

Trajanje
6:44
Autor
PFF & NVFV
Glume
Mar­ko Zdrav­ko­vić Kunac, Eric Ušić, Edu­ard Hemar, San­da Leto­nja-Mar­ja­no­vić, Mia Zdrav­ko­vić-Kunac, Masi­mo Paris
Kamera
Teo Moro­sin
Zlatna strijela
Naj­bo­lji spe­ci­jal­ni efekt i naj­bo­lja pro­fe­si­ja — Boom

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja glavna uloga
Mar­ko Zdrav­ko­vić Kunac
Najbolja sporedna uloga
Mia Zdrav­ko­vić Kunac
Najbolji specijalni efekti
Dri­ving and kil­ling
Kostimografija
2023
Najbolji quote
Nje­gov sta­ri je bio naj­bo­lji boom u Jugi.
Najbolja profesija
Boom

O fil­mu

Sni­ma­nje zvu­ka na film­skom setu zah­ti­je­va uro­đe­ni kok­tel iznim­ne kon­cen­tra­ci­je, intu­ici­je i pedant­nos­ti. Čovjek Boom, nas­li­je­div­ši talent svog oca, naj­bo­ljeg Booma u Jugos­la­vi­ji, bio je utje­lov­lje­nje ovih ele­me­na­ta. Među­tim, loša kava i teh­no­lo­ški napre­dak, u kom­bi­na­ci­ji s pre­tje­ra­nim osla­nja­njem na vlas­ti­te noge, dovest će do radi­kal­nih pre­okre­ta u ovom fil­mu koji maes­tral­no spa­ja filo­zo­fi­ju egzis­ten­ci­je i izmiš­lje­ne pos­tu­la­te com­me­die dell’arte, kri­ti­zi­ra­ju­ći dehu­ma­ni­za­cij­sku pri­ro­du kapi­ta­liz­ma, uz vje­štu i veoma odvaž­nu pro­ble­ma­ti­za­ci­ju vječ­nog suko­ba ana­log­no vs digi­tal­no.

U Jugi je bilo bolje.
Čovjek Boom sta­ri­ji

Bru­ka.
Mic­he­le Bule­šić

Malo des­no. E, tako, super!
Mauro Fer­lin