Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Crven­ka­pi­ca

Trajanje
8:17 minu­ta
Autor
Luci­ja Lek­šić, Zora­na Jan­čić, Fili­pa Valen­čić, Lovro Mir­th, Leoni­da Cris Manoj­lov­ski
Glume
Luci­ja Lek­šić, Zora­na Jan­čić, Fili­pa Valen­čić, Lovro Mir­th, Leoni­da Cris Manoj­lov­ski
Kamera
Luci­ja Lek­šić

Nominacije

Najbolji film
Crven­ka­pi­ca
Najbolja ženska uloga
Fili­pa Valen­čić, Zora­na Jan­čić
Najbolja muška uloga
Lovro Mir­th
Najgora gluma
Leoni­da C. Manoj­lov­ski
Najbolja životinja u filmu
Vuk
Kostimografija
Crven­ka­pi­ca

O fil­mu

Moder­na inter­pre­ta­ci­ja vječ­nog kla­si­ka pre­mje­šta dobro poz­na­tu pri­ču iz šum­skog ambi­jen­ta u urba­no, post-indus­trij­sko okru­že­nje. Per­s­pek­tiv­na reda­te­lji­ca Luci­ja Lek­šić u svo­joj dra­mi pred­stav­lja šare­nu pale­tu liko­va koji utje­lov­lju­ju pro­ta­go­nis­te kvar­tov­ske sva­kod­ne­vi­ce čije se sud­bi­ne i živo­ti pri­la­go­đa­va­ju zah­tje­vi­ma pos­t­mo­der­no­ga geta. Crven­ka­pi­ca se ovog puta nala­zi u labi­rin­tu ulič­nog živo­ta, uz kons­tan­tan pri­ti­sak među­ge­ne­ra­cij­skog suko­ba, naila­ze­ći na pre­pre­ke i pre­kret­ni­ce koje će zauvi­jek pro­mi­je­ni­ti nje­zin život.

Bolje od pola fil­mo­va na Net­flixu.HBO

Eklek­ti­čan pris­tup koji otva­ra tre­će oko.”
Paris Hil­ton

Dobar soun­d­track. Hehe.
Nina Badrić