Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Dje­lo­mič­no zamrz­nu­ta slas­ti­ca

Trajanje
2:23 minu­te
Autor
Dina Braj­ko­vić, Mari­na Braj­ko­vić, Luci­ja Bal­de
Glume
Mari­na Braj­ko­vić, Luci­ja Bal­de, Ari­ana, Ame­deo
Kamera
Dina Braj­ko­vić

Nominacije

Najbolji film
Dje­lo­mič­no zamrz­nu­ta slas­ti­ca
Najbolja ženska uloga
Mari­na Braj­ko­vić
Najbolji specijalni efekti
The dre­am

O fil­mu

Vizu­al­no-teatral­no pro­miš­lja­nje suvre­me­nih druš­tve­nih pato­lo­gi­ja, u kojem se auto­ri­ce suoča­va­ju s uzro­ci­ma i pos­lje­di­ca­ma pri­ti­sa­ka sis­te­ma i oko­li­ne na mla­de lju­de. Pre­ka­ri­jat, stres, bolonj­ski sus­tav obra­zo­va­nja, potis­nu­te i neo­s­tva­re­ne ambi­ci­je samo su neki od ele­me­na­ta pri­sut­nih u pod­tek­s­tu fil­ma. Pro­ta­go­nis­ti­ca utje­lov­lju­je egzis­ten­ci­ju, stra­ho­ve i nade Mile­ni­ja­la­ca i Gene­ra­ci­je Z, ne zaus­tav­lja­ju­ći se pri­tom na pukoj kri­ti­ci današ­nji­ce, već nude­ći i poten­ci­jal­ne nači­ne samo­os­tva­re­nja.

Savr­šen balans anga­žma­na i poezi­je.
John Tra­vol­ta

Estet­ski atrak­ti­van, kon­cep­tu­al­no zaokru­žen.
Regi­onal Express

Film je vid­ljiv golim okom.
Ser­đo Valić