Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Event

Trajanje
2:11 minu­ta
Autor
Ivan Šara­va­nja
Glume
Ivan Šara­va­nja
Kamera
Iva­na Lju­bi­čić

Nominacije

Najbolji film
Event
Najbolja muška uloga
Ivan Šara­va­nja
Kostimografija
Event

O fil­mu

Pola­ze­ći od filo­zof­skog kon­cep­ta “doga­đa­ja”, sves­tra­ni umjet­nik i rene­san­s­ni čovjek Ivan Šara­va­nja demons­tri­ra kako izgle­da i zvu­či susret tihe poezi­je s bukom sva­kod­ne­vi­ce zaba­če­nih uli­ca veli­kih gra­do­va jugo­is­toč­ne Euro­pe. Vje­štom kom­bi­na­ci­jom por­tre­ti­ra­nja frag­me­na­ta živo­ta obič­nih lju­di u mani­ri tali­jan­skog neo­re­aliz­ma, i kre­ira­nja situ­aci­je po uzo­ru na Situ­aci­onis­tič­ku inter­na­ci­ona­lu, Šara­va­nja uspi­je­va ostva­ri­ti ono što mno­gi pri­je nje­ga nisu uspje­li — film od 2 minu­te i 11 sekun­di.

Čovjek zna šta radi.
Paolo Sor­ren­ti­no

Ina­če ne komen­ti­ram dru­ge, ali ovaj put moram.
Bob Dylan

Baš sam uži­va­la u fil­mu.
Kse­ni­ja Pajić