Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Fire Hun­ters

Trajanje
3:49
Autor
Tibor Mar­ko Jaku­lić, Oleg Moro­vić
Glume
Tibor Mar­ko Jaku­lić, Oleg Moro­vić
Kamera
Oleg Moro­vić
Zlatna strijela
Crna zdi­je­la za naj­go­ri film (dodje­li­la Lela Vuja­nić)

O fil­mu

Mi smo pasiv­na publi­ka u teata­ru kil­mat­skih pro­mje­na. Nemoć­ni. Bez moguć­nos­ti podu­zi­ma­nja ikak­ve akci­je dok svi­jet dos­lov­no gori pred našim oči­ma. Tra­ži­mo smi­sao i svr­hu. Pra­ti nas kons­tant­ni strah, strah od nepoz­na­tog. Ovo je dra­gulj suvre­me­ne hrvat­ske, ako ne i regi­onal­ne, doku­men­tar­ne kine­ma­to­gra­fi­je. Slo­žen u okvi­ri­ma pra­vi­la fes­ti­va­la, bez mon­ta­že no kroz siro­ve rezo­ve, pro­miš­lje­ni dija­log dvo­je pro­ta­go­nis­ta koji nas vode u samu srž pak­le­nog infer­na, film kao da je sla­gan u naj­bo­ljem holywo­od­skom film­skom stu­di­ju.

Impre­siv­no.
Denis, tip od Dari­je