Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Fri­zer 1

Trajanje
1:15
Autor
Ivan Šara­va­nja, Veno Muši­no­vić
Glume
Ivan Šara­va­nja, Veno Muši­no­vić, Rada Jan­ta­ra­da Šara­va­nja (glas)
Kamera
Ivan Šara­va­nja, Veno Muši­no­vić

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja glavna uloga
Veno Muši­no­vić
Kostimografija
2023
Najbolji quote
Pa može ono kla­sič­no, zna­či, ništa poseb­no, sa stra­ne malo.
Najbolja profesija
Fri­zer

O fil­mu

Ono što na prvi pogled izgle­da kao kro­ki tipič­nog susre­ta reno­mi­ra­nog fri­ze­ra i iskus­nog kli­jen­ta, u svo­joj je sušti­ni mini­ja­tur­ni pri­kaz tre­nut­nog sta­nja druš­tva, s nagla­skom na mla­de. Koris­te­ći jed­nos­ta­van ali iznim­no pro­miš­ljen pris­tup, film se kon­fron­ti­ra s vrlo aktu­al­nim pro­ble­mi­ma egzis­ten­ci­jal­ne nesi­gur­nos­ti, per­ma­nent­ne ank­si­oz­nos­ti i para­no­id­ne neo­d­luč­nos­ti, ukrat­ko sa svim nus­po­ja­va­ma neo­li­be­ral­nog sus­ta­va, s nagla­skom na pre­ka­ri­jat, alter­na­tiv­nu kul­tur­nu sce­nu i Ins­ta­gram.

Ne kužim.
Zine­di­ne Zida­ne

Moji vice­vi su bolji.
Todor

Ovaj tekst nema veze s fil­mom.
Auto­ri fil­ma