Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Ger­ma­ged­don

Trajanje
3:20
Autor
Mari­na Uze­lac, Ivan Šča­pec
Glume
Ivan Šča­pec, Jura Šča­pec, Sofi­ja Šča­pec, Ida Hižak, Jele­na Hižak
Kamera
Mari­na Uze­lac
Zlatna strijela
Naj­bo­lja glaz­ba

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja glavna uloga
Ivan Šča­pec
Najbolja sporedna uloga
Sofi­ja Šča­pec, Jura Šča­pec
Najbolji specijalni efekti
Virus
Kostimografija
2023
Najbolja profesija
Stay at home dad, TV vodi­telj

O fil­mu

Mje­šta­ni Bar­ba­ri­ge nisu bili svjes­ni opas­nog viru­sa koji kru­ži pred­sob­lji­ma nedo­vr­še­nih apart­ma­na, zara­ze koja se nepri­mjet­no prov­la­či klju­ča­ni­ca­ma ile­gal­nih kamp-kući­ca, nasil­no poga­đa­ju­ći tra­di­ci­onal­ni godiš­nji odmor, pro­bav­ni biori­tam i dobro­su­sjed­ske odno­se. Ins­pi­ri­ran isti­ni­tom pri­čom, Ger­ma­ged­don je film koji upo­zo­ra­va na opas­nos­ti i rizi­ke zdra­vo­ra­zum­skog i ležer­nog bav­lje­nja kućan­skim pos­lo­vi­ma, a oso­bi­to na pre­tje­ra­nu samo­uvje­re­nost u pri­pre­mi glav­nog obro­ka dana.

Nemoj­te se zaje­ba­vat.
Alem­ka Mar­ko­tić

Sve je pod kon­tro­lom.
Dino Koz­le­vac

Dobra mju­za.
Onaj tre­ći iz Nir­va­ne (Hrvat)