Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Ginoc­c­hio

Trajanje
10:19 minu­ta
Glume
Edi Smo­ljan, Mar­tin Pre­dan, Jor­di Faris, Eric Ušić, Mari­no Moro­sin
Zlatna strijela
Pohva­la žiri­ja

Nominacije

Najbolja scena smrti
The way out
Najtužnija scena
Geppetto’s tears
Najbolja glavna muška uloga
Mar­tin Pre­dan, Edi Smo­ljan
Najbolja sporedna muška uloga
Jor­di Faris
Najgora gluma
Mar­tin Pre­dan

Cik­lus za dje­cu

Poz­na­ti se lutak vra­ća u novom izda­nju. Suvre­me­na inter­pre­ta­ci­ja Col­lo­di­je­ve pri­če pro­pi­tu­je gra­ni­ce mora­la, obi­telj­ske odno­se, nad­na­rav­ne feno­me­ne i sta­nje u škol­s­tvu. Brit­ka i druš­tve­no osvje­šte­na pri­ča vodi nas kroz labi­rin­te emo­ci­ja i kruž­ne toko­ve pro­mje­nji­vih sta­nja duha s jed­nos­tav­nom, ali jas­nom, poru­kom – samo jed­nom se živi.

Mar­tin Pre­dan kao Ginoc­c­hio i Edi Smo­ljan kao Gep­pet­to su u svo­jim ulo­ga­ma živo­ta. Pose­ban doda­tak fil­mu je zvan­red­na kos­ti­mo­gra­fi­ja i glu­ma Jor­di­ja Fari­sa u realis­tič­nom pri­ka­zu čarob­ne vile, koja je momen­tal­no pos­ta­la neza­obi­laz­na maska na sva­kom dje­čjem kar­ne­va­lu na Kvar­ne­ru. Cat i Fox su pri­ča za sebe.

Nakon bez­broj poku­ša­ja, napo­kon film o Pinoc­c­hi­ju koji ima smis­la. 5/5
New York Times

Žao mi je što nisam glu­mio u ovom fil­mu.
Eli­jah Wood