Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Gre­gory Part I – The Inter­vi­ew

Trajanje
2:37 minu­ta
Autor
Oleg Šuran, Oleg Moro­vić, Dra­žen Dabo
Glume
Oleg Šuran, Oleg Moro­vić, Dra­žen Dabo
Kamera
Oleg Šuran, Oleg Moro­vić, Dra­žen Dabo

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Najbolja sporedna uloga
Dra­žen Dabo
Kamera
Oleg Šuran, Oleg Moro­vić, Dra­žen Dabo
Najbolji specijalni efekti
Lete­ći tanjur
Kostimografija
2022.

O fil­mu

Nakon poja­ve nede­fi­ni­ra­nog lete­ćeg objek­ta u obli­ku rim­ske amfo­re na kruž­nom toku kod Plo­di­na, sli­je­di teško raz­dob­lje za fažan­sko pri­oba­lje. Kako bi spa­sio turis­tič­ku sezo­nu i nevi­ne Nijem­ce pošte­dio neugod­nih susre­ta s van­ze­malj­skim bićem, taj­no­vi­ti agent Mul­der pre­uzi­ma stva­ri u svo­je ruke. U mis­tič­noj Zoni 55, pri­mje­nom efi­kas­ne i kon­tro­verz­ne teh­ni­ke inter­v­jua, agent se hra­bro upu­šta u znans­tve­no ispi­ti­va­nje tabu tema van­ze­malj­ske zajed­ni­ce, kako bi odgo­vo­rio na kru­ci­jal­no pita­nje – pred­stav­lja li Gre­gory pri­jet­nju i opas­nost za lokal­no sta­nov­niš­tvo i mas­li­na­re, ili je ovdje riječ o novoj turis­tič­koj atrak­ci­ji?

Volje­la bih da mi Šuran čita pri­če za laku noć.
Scul­ly

Nisam uvje­ren.
Neil deGra­sse Tyson

Bru­tal­no.
Mike Tyson

Ovo ne bi proš­lo ni na Dje­čjem fes­ti­va­lu u Šibe­ni­ku.
Luc