Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Human natu­re

Trajanje
1:51 minu­tu
Autor
Dina Braj­ko­vić, Mari­na Braj­ko­vić, Luci­ja Bal­de
Glume
Stje­pan Vitu­lić, Dina Braj­ko­vić, Mari­na Braj­ko­vić
Kamera
Stje­pan Vitu­lić, Dina Braj­ko­vić, Mari­na Braj­ko­vić

Nominacije

Najbolji film
Human natu­re
Najbolja ženska uloga
Mari­na Braj­ko­vić
Najgora gluma
Stje­pan Vitu­lić

O fil­mu

Film novo­me­dij­skog pazin­skog kolek­ti­va ela­bo­ri­ra slo­že­na pita­nja ljud­ske egzis­ten­ci­je, osla­nja­ju­ći se na pro­miš­lja­nja Car­la Gus­ta­va Jun­ga i teori­je nje­go­ve ana­li­tič­ke psi­ho­lo­gi­je. Kon­fron­ta­ci­ja s nepoz­na­ni­com ljud­ske pri­ro­de u ovom se fil­mu odvi­ja kroz slo­že­ne i riskant­ne per­for­man­se samo­uvje­re­ne glu­mač­ke eki­pe, koju čeka svi­je­tla buduć­nost na trži­štu rada, dok reda­te­lji­ce — svo­jom spe­ci­fič­nom poeti­kom smje­šte­nom neg­dje izme­đu Ber­g­ma­na i Tar­kov­skog — na vir­tu­ozan način obu­hva­ća­ju sušti­nu žan­ra slow cine­ma.

Kad uspo­re­dim svo­je fil­mo­ve s ovim, bude me sram.
Ale­jan­dro Jodo­row­sky

Sla­žem se s Ale­jan­drom.
Mic­ha­el Han­ne­ke

Pod­sje­ća me na moje pro­pu­šte­ne šan­se. Pus­ti­la sam suzu.
Mari­na Abra­mo­vić