Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Ima ih ko mra­va

Trajanje
2:04 minu­te
Autor
Luisa Rito­ša
Glume
Šta­ko­ri i pro­laz­ni­ci
Kamera
Luisa Rito­ša

Nominacije

Najbolji film
Ima ih ko mra­va
Najbolja životinja u filmu
Šta­ko­ri, Pas u autu

O fil­mu

Riječ­ka film­ska legen­da Luisa Rito­ša dono­si ovaj horor-tri­ler koji funk­ci­oni­ra kao direk­tan homa­ge post-nuk­le­ar­nih sci-fi fil­mo­va dva­de­se­tog sto­lje­ća: Them! (1954), Taran­tu­la (1955), Nig­ht of the lepus (1972) i koji kon­cep­tu­al­ne odred­ni­ce žan­ra ras­te­že do nepre­poz­nat­lji­vos­ti. Izme­đu reda­ka jedins­tve­nog kadra mogu­će je išči­ta­ti i dubo­ku druš­tve­nu kri­ti­ku riječ­ke poli­tič­ke eli­te, gos­po­da­re­nja otpa­dom i kon­zu­me­riz­ma.

Šte­ta što ne tra­je barem sat vre­me­na.
Peter Jac­k­son

Šokant­no.
John Car­pen­ter

Defi­ni­tiv­no bolji od Ali­ena 3.
Rid­ley Scot