Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Inter­v­ju s Iva­nom

Trajanje
7:31 minu­ta
Autor
Iva­na Puš­nik, Iva­na Lju­bi­čić
Glume
Iva­na Puš­nik, Iva­na Lju­bi­čić
Kamera
Iva­na Puš­nik, Iva­na Lju­bi­čić
Zlatna strijela
Naj­go­ri film pre­ma izbo­ru publi­ke

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Najbolja sporedna uloga
Iva­na Lju­bi­čić
Kamera
Iva­na Puš­nik, Iva­na Lju­bi­čić

O fil­mu

Vje­štim balan­si­ra­njem izme­đu for­ma­ta pod­cas­ta i talk showa, ovaj dija­lo­ški film Iva­ne i Iva­ne razot­kri­va svu suro­vost, neprav­du i lice­mje­rje suvre­me­nog film­sko-fes­ti­val­skog biz­ni­sa koji neri­jet­ko poka­zu­je manjak sen­zi­bi­li­te­ta za krh­ke umjet­nič­ke duše. Film na vrlo iskren i nepo­sre­dan način poka­zu­je kako odbi­ja­nje, nepri­hva­ća­nje i nes­hva­ća­nje jed­nog umjet­nič­kog dje­la (film PMS1) mogu pro­izves­ti tra­ume, egzis­ten­ci­jal­ne kri­ze i kro­nič­ne upa­le sinu­sa. Svo­jim kirur­ški pre­ciz­nim pita­nji­ma i zala­ga­njem za potla­če­ne i mar­gi­na­li­zi­ra­ne, Iva­na je uspje­la pro­ka­za­ti zlo­upo­ra­bu moći i bez­o­sje­ćaj­nost selek­to­ra ovog fes­ti­va­la koji će, nada­mo se, iz ovo­ga izvu­ći pouku i pos­ta­ti bolje oso­be.

Sori.
Teo Moro­sin

Podr­ška Iva­ni u bor­bi pro­tiv tero­ra lje­vi­čar­ske kul­tu­re otka­zi­va­nja.
Veli­mir Buja­nec

PMS1 je odli­čan i vje­ro­dos­to­jan film.
JK Rowling

Ovo nema nikak­ve veze sa odboj­kom!
tre­ner odboj­ke OŠ Veli Vrh