Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

James Bond: The Kiss of Soyrus

Trajanje
5:30 minu­ta
Glume
Edi Smo­ljan, Mari­no Moro­sin, Jor­di Faris, Eric Ušić

Nominacije

Najbolja scena smrti
Soyrus’s nig­h­t­ma­re, The fall

O fil­mu

Taj­ni agent 007, u vječ­noj misi­ji pro­tiv zla, nala­zi se u vrlo neugod­noj situ­aci­ji. Naime, zlo­tvor Soyrus nado­mak je pos­ti­za­nju svog cilja – sija­nje tuge diljem pla­ne­te. Oči u oči, hoće li moći, i ovog puta stat’ na kraj zlo­ći?

Nakon deset­lje­ća stag­na­ci­je i suho­par­nih izda­nja, fran­ši­za o popu­lar­nom taj­nom agen­tu napo­kon je dobi­la zas­lu­že­no osvje­že­nje. Edi Smo­ljan je u Jame­sa Bon­da ugra­dio novu dozu šar­ma, kariz­me i ener­gi­je, koje je reži­ser Teo Moro­sin uklo­pio u uzbud­lji­vu akcij­sku sek­ven­cu punu obra­ta, ten­zi­ja i upe­čat­lji­vih tre­nu­ta­ka. Mari­no Moro­sin je svo­jim nas­tu­pom zain­tri­gi­rao među­na­rod­nu publi­ku, koja je na druš­tve­nim mre­ža­ma pokre­nu­la kam­pa­nju #wewan­t­mo­re a iza kuli­sa se spe­ku­li­ra o novom fil­mu: James Bond – The Rise of Soyrus.

To je to.
Vod­njan­ski Đir

Naj­bo­lji James Bond nakon Pier­cea Bros­na­na.
Sean Con­nery

No com­ment.
Geor­ge Clo­oney