Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Kad uči­te­lji­ca ode na 3 minu­te

Trajanje
3:45
Autor
MEKA – Radi­oni­ca medij­ske kul­tu­re OŠ Sve­tvin­če­nat
Glume
uče­ni­ci 5. raz­re­da OŠ Sve­tvin­če­nat
Kamera
Jakov Kan­ce­lar

Nominacije

Zlatna strijelica
2023

O fil­mu

Uče­ni­ce i uče­ni­ci petog raz­re­da suoča­va­ju se s jed­nom od naj­ve­ćih dile­ma u povi­jes­ti čovje­čans­tva: kako sni­mi­ti film, koji film sni­mi­ti i zašto? Mla­di kre­ativ­ci se u ovom fil­mu upu­šta­ju u filo­zof­sku ras­pra­vu kroz koju poku­ša­va­ju doku­či­ti samu sušti­nu “ide­je”, seci­ra­ju­ći mno­ge kul­tu­ro­lo­ške, druš­tve­ne i peda­go­ške iza­zo­ve i pri­li­ke suvre­me­nog živo­ta u Savi­čen­ti.

Miks Paso­li­ni­ja i Tar­kov­skog.
Rovinj FM

Napo­kon eks­pe­ri­men­tal­ni film na fes­tu.
kulturistra.hr

Istar­ski Chris Mar­ker.
Hrvat­sko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra (HDFK)