Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Kara­oke

Trajanje
2:27 minu­ta
Autor
Ivan Šara­va­nja
Kamera
Ivan Šara­va­nja

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Kamera
Ivan Šara­va­nja
Glazba
2022.

O fil­mu

Nakon više­go­diš­njeg umjet­nič­kog istra­ži­va­nja koje je finan­ci­ra­la Zak­la­da Kul­tu­ra nova u surad­nji sa sal­z­bur­škom fon­da­ci­jom Mozar­te­um, Ivan Šara­va­nja konač­no pred­stav­lja svo­je novo ori­gi­nal­no i dale­ko­sež­no ostva­re­nje. Kom­bi­ni­ra­ju­ći mul­ti­me­di­jal­ne, inter­me­di­jal­ne te čak i meta­me­di­jal­ne ele­men­te kako bi rein­ter­pre­ti­rao jed­nog od naj­ve­ćih glaz­be­ni­ka u povi­jes­ti svi­je­ta i pre­veo ga u moder­ni jezik Tik-Tok pokre­ta, Šara­va­nja kre­ira dje­lo koje se momen­tal­no upi­su­je u kano­ne i ana­le opće kul­tu­re. Svo­jom sup­til­nom kri­ti­kom kul­tur­nog eli­tiz­ma i sno­biz­ma, ovaj atrak­tiv­ni i subver­ziv­ni stva­ra­lac vra­ća nadu i vje­ru u eman­ci­pa­tor­nu i peda­go­šku moć kul­tu­re, umjet­nos­ti i astro­lo­gi­je.

Mozart ubio.
Mak­sim Mrvi­ca

Ah, kla­si­ka…
Ton­či Huljić

Bra­vo!
Ama­de­us (San­re­mo)

Obra­dit ću i ovo!
Stje­pan Hauser