Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Kla­us Leber­ke­sen

Trajanje
3:39 minu­ta
Autor
Juri­ca Pače­lat, Ivan Šara­va­nja
Glume
Juri­ca Pače­lat, Ivan Šara­va­nja
Kamera
Juri­ca Pače­lat, Ivan Šara­va­nja
Zlatna strijela
Naj­bo­lji film pre­ma izbo­ru publi­ke, Naj­bo­lja glav­na ulo­ga (Ivan Šara­va­nja)

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Najbolja glavna uloga
Ivan Šara­va­nja
Najbolja sporedna uloga
Juri­ca Pače­lat
Kamera
Juri­ca Pače­lat, Ivan Šara­va­nja
Glazba
2022.
Najbolji specijalni efekti
Pri­je­nos na TV‑u
Kostimografija
2022.

O fil­mu

U tre­nut­ku povi­jes­ti u kojem se čini­lo da su sve for­me i prak­se umjet­nič­kog izra­ža­ja iscrp­lje­ne i dotra­ja­le, u kojem medi­okri­tet­ska umjet­nič­ka dje­la poku­ša­va­ju naći spas u pre­ten­ci­oz­nim tek­s­to­vi­ma kus­to­sa koji banal­nos­ti tuma­če kao čude­sa i remek-dje­la, pojav­lju­je se Kla­us Leber­ke­sen – skro­man i samo­za­ta­jan, ali pro­vo­ka­ti­van i avan­gar­dan umjet­nik koji nena­met­lji­vo pomi­če gra­ni­ce zdra­vo­ra­zum­skog poima­nja i kori­šte­nja kućan­ske teh­no­lo­gi­je. Iako je zada­tak por­tre­ti­ra­nja ovog neuhvat­lji­vog artis­ta vrlo zah­tje­van, vje­šta doku­men­ta­ris­tič­ka zje­ni­ca i pro­fi­nje­na dik­ci­ja Juri­ce Pače­la­ta uspi­je­le su zahva­ti­ti i publi­ci pri­bli­ži­ti višes­loj­ne nijan­se Leber­ke­se­no­ve kom­plek­s­ne per­so­ne koju je za ovaj film, eks­klu­ziv­no, utje­lo­vio vrs­ni Ivan Šara­va­nja.

Pun mi je kurac umjet­nos­ti!
Dar­ko Peki­ca (Šiku­ti Mac­hi­ne)

Pro­pi­tu­je autor­stvo na nekom total­no dru­gom nivou.
Mic­hel Fouca­ult

Šte­ta što pre­mi­je­ra nije kod nas.
Zagreb Dox

Tra­ži­mo ispri­ku od auto­ra ovog tek­s­ta.
Udru­že­nje hrvat­skih kus­to­sa (UHK)