Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Kon­do­re

Trajanje
1:39 minu­ta
Autor
Ivan Šara­va­nja
Glume
Iva­na Lju­bi­čić
Kamera
Ivan Šara­va­nja

Nominacije

Najbolji film
Kon­do­re
Najbolja ženska uloga
Iva­na Lju­bi­čić
Najbolja životinja u filmu
Kon­dor

O fil­mu

Zagre­bač­ki rene­san­s­ni autor dono­si još jed­nu pri­ču iz tri­lo­gi­je “Vje­ra, nada i poezi­ja” u kojoj se vje­što poigra­va eta­bli­ra­nim pra­vi­li­ma film­skih žan­ro­va. Za svoj film “Kon­do­re”, Šara­va­nja je oda­brao vrlo agil­nu i per­s­pek­tiv­nu glu­mi­cu Iva­nu Lju­bi­čić koja je dos­to­jans­tve­no na veli­ki ekran pre­ni­je­la lik dame u nevo­lji. Osim po ins­pi­ra­tiv­nim momen­ti­ma u koji­ma pro­pi­tu­je među­od­no­se čovje­ka i živo­ti­nja, i pored istra­ži­va­nja osje­ća­ja izgub­lje­nos­ti, usam­lje­nos­ti i ank­si­oz­nos­ti, Šara­va­nja se u ovom fil­mu isti­če inge­ni­oz­nim i ori­gi­nal­nim meto­da­ma kadri­ra­nja.

Film drži vodu.
Jana

Iva­na Lju­bi­čić je od obič­nog voka­ti­va uči­ni­la čudo.
Jele­na Velja­ča

Ins­pi­ra­ci­ja za novi album.
tajans­tve­ni maski­ra­ni dvo­jac Nip­ple­pe­ople