Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Krat­ko o fes­ti­va­lu

VODNJAN FILM FESTIVAL U FAŽANI FILM FESTIVAL je (među)narodni film­ski fes­ti­val posve­ćen ne-konven­ci­onal­nim nači­ni­ma i prak­sa­ma film­sko­ga stva­ra­laš­tva. Nagla­sak je stav­ljen na neza­vis­noj film­skoj pro­duk­ci­ji, koja nadi­la­zi usta­lje­ne okvi­re kine­ma­to­gra­fi­je i ne ukla­pa se u stan­dar­di­zi­ra­ne film­sko-fes­ti­val­ske obras­ce.

VFFuF­FF nas­tao je 2020. godi­ne kao ide­ja gru­pe pri­ja­te­lja iz Vod­nja­na koji­ma su se pri­klju­či­li i dru­gi pri­ja­te­lji. Na prvoj edi­ci­ji fes­ti­va­la pred­stav­lje­no je 10 fil­mo­va snim­lje­nih u Vod­nja­nu, za vri­je­me i nakon loc­k­downa. Mani­fes­ta­ci­ja je natje­ca­telj­skog tipa, a o naj­bo­ljim film­skim ostva­re­nji­ma i glu­mač­kim per­for­man­si­ma odlu­ču­ju publi­ka i struč­ni žiri.

Kru­na fes­ti­va­la je dodje­la Zlat­ne stri­je­le.