Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

La Pred­sta­va

Autor
Teo Moro­sin, Eric Ušić
Glume
Mari­no Moro­sin, Van­da Vela­gić, Jor­di Faris, Edi Smo­ljan, Oleg Moro­vić, Eric Ušić, Bru­na Nedok­lan, Daria Moro­sin, Ivan Šara­va­nja, Emir Mula­lić, Eric Deroc­c­hi, San­dra Vuče­tić, Tibor Mar­ko Jaku­lić, Dean Faris, Luka Mar­ko­vić, Lju­bi­ca Brš­čić, Ervin Rihić, Diego Babić, San­da Volo­der, Mari­ana Kraj­car, Moni­ka Bere­čić, Almir Kara­man, Ana Pre­dan, Kovilj­ka Lju­šti­na, Luka Mal­vić, Teo Čer­ni, Mati­jas Kozić, Teo Moro­sin, Eto­re Koci­jan­čić (glas).
Kamera
Mic­he­le Bule­šić

O fil­mu

Tije­kom rata, kaza­liš­na dru­ži­na Pokre­ta otpo­ra obi­la­zi usam­lje­na sela i pred­sta­va­ma govo­ri isti­nu o ratu. Vođa dru­ži­ne je Rino, talen­ti­ra­ni glu­mac i avan­gard­ni dra­ma­turg opte­re­ćen dile­ma­ma o smis­lu teatra i umjet­nos­ti. Dok Rino i dru­ži­na nas­tav­lja­ju svo­ju misi­ju iako su izgu­bi­li putu­ju­ću pozor­ni­cu, mla­da kurir­ka Ana saz­na­je za veli­ku nepri­ja­telj­sku ofen­zi­vu i svo­je­volj­no kre­će na put kako bi pro­naš­la dru­ži­nu i na vri­je­me oba­vi­jes­ti­la Rina o nado­la­ze­ćoj opas­nos­ti.