Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Let This Who­le Wor­ld

Trajanje
1:00 minu­ta
Autor
Igor Bez­i­no­vić
Glume
Roman Brna­da
Kamera
Igor Bez­i­no­vić

Nominacije

Najbolji film
Let This Who­le Wor­ld
Najbolja muška uloga
Roman Brna­da

O fil­mu

Nakon Zlat­ne are­ne, Igor Bez­i­no­vić se vra­ća na sce­nu ovim dugo­oče­ki­va­nim epskim dje­lom, u kojem se na ori­gi­na­lan način bavi pita­nji­ma i pro­ble­ma­ti­ka­ma jav­nog pros­to­ra, gra­da, kul­tur­nog nas­lje­đa i vje­ro­dos­toj­nos­ti doku­men­tar­nog fil­ma opće­ni­to. Njež­nim i nena­met­lji­vim pra­će­njem bri­ljant­ne vokal­ne izved­be Roma­na Brna­de, Bez­i­no­vić ponov­no pot­vr­đu­je svoj talent u opa­ža­nju i doku­men­ti­ra­nju naiz­gled malih i pro­laz­ni­ci­ma nevid­lji­vih sva­kod­nev­nih poja­va u koji­ma, svo­jim paž­lji­vim i zna­ti­želj­nim okom, pre­poz­na­je poeti­ku i smi­sao ljud­ske egzis­ten­ci­je.

Bez­i­no­vić napo­kon nije razo­ča­rao.
HAVC

Nakon Zviz­da­na, novo remek-dje­lo afir­mi­ra­nog auto­ra.
Hol­lywo­od Repor­ter

Pro­mi­je­nio se, nije to onaj Igor iz vre­me­na blo­ka­de.
kole­ge s fak­sa

Nije Zlat­na are­na, nego Veli­ka zlat­na are­na.
Igor Bez­i­no­vić