Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Ludo

Trajanje
1:00 minu­ta
Autor
Iva­na Puš­nik
Glume
Iva­na Puš­nik
Kamera
Iva­na Puš­nik

Nominacije

Najbolji film
Ludo
Najbolja ženska uloga
Iva­na Puš­nik

O fil­mu

U pot­pu­nos­ti pre­uzev­ši u ruke sva­ki dio stva­ra­lač­ke pro­ce­du­re (reži­ja, sce­na­rij, glu­ma, kame­ra i glaz­ba), ambi­ci­oz­na fil­ma­ši­ca Iva­na Puš­nik istra­žu­je skri­ve­ne kut­ke ljud­ske duše i praš­nja­ve pre­tin­ce kor­tek­sa. Uka­zu­ju­ći na krh­kost gra­ni­ce izme­đu mono­lo­ga i dija­lo­ga, Iva­na ski­ci­ra isto­vre­me­nu kri­ti­ku i pohva­lu ludos­ti pola­ze­ći od svo­jih vlas­ti­tih unu­tar­njih nemi­ra, dile­ma i kon­tra­dik­ci­ja, vode­ći publi­ku kroz pro­ces njež­ne kolek­tiv­ne psi­ho­te­ra­pi­je u kojoj se sama auto­ri­ca, na kon­cu, kre­će pute­vi­ma samo­is­cje­lje­nja.

Total­no ludo.
Cru­el­la

Fakat ludo.
Daenerys Tar­garyen

Crazy.
Len­ny Kra­vitz