Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Most Cool Super­he­ro

Trajanje
8:30 minu­ta
Autor
Denis Kom­lje­no­vić
Glume
Marin Tan­da­ra, Tomis­lav Đuda­rić, Ena Grgur, Anto­nio Boš­njak
Kamera
Denis Kom­lje­no­vić
Zlatna strijela
Naj­bo­lji film pre­ma izbo­ru žiri­ja, Naj­bo­lji spe­ci­jal­ni efek­ti (Super Pun­ch), Naj­bo­lja kame­ra (dodje­lio Mic­he­le Bule­šić)

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Najbolja glavna uloga
Marin Tan­da­ra
Najbolja sporedna uloga
Tomis­lav Đuda­rić
Kamera
Denis Kom­lje­no­vić
Glazba
2022.
Najbolji specijalni efekti
Super pun­ch
Kostimografija
2022.

O fil­mu

Nakon neko­li­ko godi­na skri­va­nja i gužva­nja svog talen­ta u hod­ni­ci­ma zagre­bač­ke aka­de­mi­je, per­s­pek­tiv­ni reda­telj Denis Kom­lje­no­vić konač­no izla­zi iz orma­ra s ovim viso­ko­bu­džet­nim akcij­skim bloc­k­bus­te­rom kroz koji pro­go­va­ra o pro­ble­mi­ma deka­dent­ne urba­ne mla­de­ži pre­pu­šte­ne sivi­lu pri­grad­skih par­ki­ra­li­šta. U kon­tek­s­tu sve­op­će inva­zi­je feno­me­na anti-hero­ja koji su pop-kul­tu­ru zasi­ti­li svo­jim unu­tar­njim bor­ba­ma i psi­ho­lo­škim devi­ja­ci­ja­ma, Kom­lje­no­vić dono­si svi­ma potreb­nu svje­ži­nu pri­ka­zu­ju­ći dje­la pra­vog super­ju­na­ka u bor­bi pro­tiv suvre­me­nih obli­ka među­ge­ne­ra­cij­skog nasi­lja, i to spek­ta­ku­lar­nim ges­ta­ma i izvan­red­nim spe­ci­jal­nim efek­ti­ma, isto­vre­me­no pro­mo­vi­ra­ju­ći rola­nje kao legi­tim­nu sport­sku dis­ci­pli­nu.

Nice music.
Cha­mil­li­ona­ire

Tan­da­ra mi je otkrio sasvim novu dimen­zi­ju glu­me.
Joaqu­in Pho­enix

Pres­ta­ni­te me pita­ti za komen­tar. Ni ovo nema nikak­ve veze sa odboj­kom!
tre­ner odboj­ke OŠ Veli Vrh

Hva­la.
Vel­pro