Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Možda u živo­tu

Trajanje
1:18 minu­ta
Autor
Iva­na Puš­nik
Glume
Iva­na Puš­nik
Kamera
Iva­na Puš­nik

Nominacije

Najbolji film
Možda u živo­tu
Najbolja ženska uloga
Iva­na Puš­nik

O fil­mu

Šet­nja pri­ro­dom koja u tre­nu pos­ta­je tes­ti­ra­nje vlas­ti­tog orga­niz­ma i anar­ho-pri­mi­ti­vis­tič­kih nače­la u dra­mi u kojoj golo pre­živ­lja­va­nje pos­ta­je impe­ra­tiv pos­to­ja­nja. U ovoj poljo­pri­vred­noj kri­ti­ci pre­tje­ra­ne ljud­ske opsjed­nu­tos­ti eko­lo­ški uzgo­je­nom hra­nom, Iva­na sta­pa vlas­ti­tu subjek­tiv­nost s pri­rod­nim okru­že­njem eta­bli­ra­ju­ći se kao kariz­ma­tič­na pre­dvod­ni­ca novog revo­lu­ci­onar­nog pokre­ta sel­fie-fil­ma.

Res­pek­ta­bil­no.
Plo­do­vi zem­lje

The Reve­nant je mala beba za ovo.
Ale­jan­dro G. Iñár­ri­tu

Odus­ta­jem.
Bear Gryl­ls