Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Muha 2

Trajanje
1:00 minu­ta
Autor
Iva­na Puš­nik
Glume
Muha
Kamera
Iva­na Puš­nik

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Kamera
Iva­na Puš­nik
Glazba
2022.

O fil­mu

Nakon proš­lo­go­diš­njeg osva­ja­nja Zlat­ne stri­je­le za naj­bo­lju živo­ti­nju u fil­mu, Iva­na Puš­nik i legen­dar­na Muha nas­tav­lja­ju svo­ju pro­duk­tiv­nu surad­nju. Kri­ti­zi­ra­ju­ći kul­t­ni film The Fly Davi­da Cro­nen­ber­ga koji je čita­vu zajed­ni­cu muha nepra­ved­no stig­ma­ti­zi­rao i ocr­nio, auto­ri­ca pri­ka­zu­je realan sva­kod­nev­ni život mla­de Muhe koja se, kao i svi mla­di lju­di, želi samo pošte­no zaba­vi­ti i ras­ple­sa­ti. Među­tim, nema­ju svi iste šan­se i moguć­nos­ti: stak­le­ni zido­vi koji sus­tav­no isklju­ču­ju muhe iz druš­tve­nog živo­ta još uvi­jek su pre­č­vr­sti i pre­vi­so­ki. Bor­ba je tek poče­la.

Iva­na mi nije dala proš­lo­go­diš­nju zlat­nu stri­je­lu. Još čekam.
Muha

Groz­ni­ca subot­nje veče­ri za gene­ra­ci­je novog mile­ni­ja.
John Tra­vol­ta

A šta da vam kažem.
David Cro­nen­berg

Gra­đan­ski akti­vi­zam Iva­ne Puš­nik zas­lu­žu­je sti­pen­di­ju.
Geor­ge Soroš