Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Muhe

Trajanje
1:00 minu­ta
Autor
Iva­na Puš­nik
Glume
Iva­na Puš­nik
Kamera
Iva­na Puš­nik
Zlatna strijela
Naj­bo­lja živo­ti­nja u fil­mu (Muha)

Nominacije

Najbolji film
Muhe
Najbolja ženska uloga
Iva­na Puš­nik
Najbolja životinja u filmu
Muha

O fil­mu

Spe­ci­ja­lis­ti­ca jed­no­mi­nut­nih sel­fie-fil­mo­va Iva­na Puš­nik ovaj put ula­zi u spe­ci­fi­čan doku­men­tar­no-igra­ni eks­pe­ri­ment koji koke­ti­ra s magič­nim realiz­mom Guil­ler­ma del Tora. Auto­ri­ca se upu­šta u vizu­al­nu ela­bo­ra­ci­ju auten­tič­ne komu­ni­ka­ci­je čovje­ka i muhe, poka­zu­ju­ći tako intim­nu stra­nu odno­sa naiz­gled suprot­stav­lje­nih bića čije se želje i stras­ti u suvre­me­nom druš­tvu u pot­pu­nos­ti igno­ri­ra­ju.

Iva­na Puš­nik je na vrhun­cu svo­je zre­le faze film­skog stva­ra­laš­tva.
Jutar­nji list

Biser.
Ste­ven Spi­el­berg

Nadam se da će ovaj film dopri­ni­je­ti afir­ma­ci­ji ljud­skih pra­va muha.
Pame­la Ander­son