Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Neka jedu kos­ti

Trajanje
1:25 minu­ta
Autor
Sana Perić
Glume
Jupi­ter, Tra­mun­ta­na, Zla­ta Perić, Bla­go­dar Bego­vić
Kamera
Sana Perić

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Kamera
Sana Perić

O fil­mu

Pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju­ći klas­nu podje­lu lju­di i živo­ti­nja, ovaj dugo­me­traž­ni akti­vis­tič­ki prvi­je­nac Sane Perić pred­stav­lja kom­plek­s­nu i dir­lji­vu život­nu dra­mu kuć­nih lju­bi­ma­ca koji se nala­ze na pra­gu vlas­ti­te egzis­ten­ci­je, zane­ma­re­ni od druš­tve­ne oko­li­ne koja beš­ćut­no igno­ri­ra nji­ho­ve ele­men­tar­ne potre­be. Pola­ze­ći iz mar­k­sis­tič­ke per­s­pek­ti­ve, ova poli­tič­ka kri­ti­ka klas­nog antro­po­cen­triz­ma ras­krin­ka­va dubin­ska pro­tu­rje­čja naše stvar­nos­ti i pre­hram­be­nih navi­ka, uka­zu­ju­ći na nepra­ved­nu ras­po­dje­lu hra­ne i neural­gič­ne toč­ke doma­će gas­tro­no­mi­je.

Vid­ljiv je utje­caj tali­jan­skog neo­re­aliz­ma.
Nino Ras­pu­dić

Ko ih jebe.
Jer­ry

O ovom sam govo­rio u cije­loj svo­joj kam­pa­nji, bra­vo Sana.
Ber­nie San­ders

To je sve zbog pri­va­ti­za­ci­je deve­de­se­tih.
kru­žok stu­de­na­ta FFZG