Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Nije Kre­da

Trajanje
8:23 minu­ta
Autor
Luci­ja Lek­šić
Glume
Leoni­da Cris Manoj­lov­ski, Sil­va­no Drpić, Ela Veho­vec, Paola Vita­so­vić, Sanja Pro­dan, Luci­ja Lek­šić, Roko Peru­ško
Kamera
Mat­teo Čer­no­go­rac, Kata­ri­na Kožul
Zlatna strijela
Poseb­na nagra­da žiri­ja

Nominacije

Najbolji film
Nije Kre­da
Najbolji specijalni efekti
Slowmo­ti­on
Kostimografija
Nije Kre­da

O fil­mu

Pri­ča pra­ti gru­pu juna­ka koji sud­bi­nu sive, beton­ske urba­ne sre­di­ne odlu­ču­ju pre­uze­ti u svo­je ruke. Suoča­va­ju­ći se s praz­ni­nom zapu­šte­nih riječ­kih uli­ca, pre­dvo­đe­ni svo­jim kre­ativ­nim ins­tin­k­ti­ma pos­te­pe­no ple­tu šare­nu mre­žu mis­tič­nih sim­bo­la koji bi tre­ba­li pos­lu­ži­ti kao zašti­ta od pri­jet­nje koja ugro­ža­va glo­bal­nu svjet­sku sigur­nost…

Oku­pi­ti ovak­vu gru­pu super­he­ro­ja moj je neo­s­tva­re­ni san.
Stan Lee

Uspje­li su tamo gdje je EPK zaka­zao.
Novi list

Sori nisam sti­gao pogle­da­ti.
Ban­k­sy