Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Ope­ra­ci­ja Hor­vat

Trajanje
8:23
Autor
Pul­ska film­ska tvor­ni­ca
Glume
Edu­ard Hemar, Mar­ko Zdrav­ko­vić-Kunac, Mia Zdrav­ko­vić-Kunac, San­da Leto­nja-Mar­ja­no­vić
Kamera
Mia Zdrav­ko­vić-Kunac, San­da Leto­nja-Mar­ja­no­vić
Zlatna strijela
Naj­bo­lja glav­na — Mar­ko Zdrav­ko­vić-Kunac

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja glavna uloga
Mar­ko Zdrav­ko­vić Kunac
Najbolja sporedna uloga
San­da Leto­nja — Mar­ja­no­vić, Edu­ard Hemar
Najbolji specijalni efekti
La luce, Tik Tok
Kostimografija
2023
Najbolji quote
To, ovo sam htio, nije mi žao ni jed­nog mili­ona.
Najbolja profesija
Estet­ski kirurg

O fil­mu

Dok­tor Peru­ško jedan je od naj­tra­že­ni­jih plas­tič­nih kirur­ga u jugo­is­toč­noj Euro­pi. Poz­nat po svo­jim nevje­ro­jat­nim spo­sob­nos­ti­ma koje garan­ti­ra­ju zado­volj­stvo i naj­zah­ti­jev­ni­jeg kli­jen­ta, ula­zi u dra­ma­ti­čan estet­ski odnos s gos­po­di­nom Hor­va­tom, boga­tim kon­tro­verz­nim podu­zet­ni­kom koji vlas­ti­ti život mode­li­ra po prin­ci­pi­ma nepre­kid­nog kar­ne­va­la. Obi­lje­žen poeti­kom art-seri­je ER, uz indi­rek­tan utje­caj kul­t­nog Fre­ak­sa (1932) i ins­pi­ri­ran avan­gard­nim ide­ja­ma seri­je Nip/Tuck (Reži me), film istra­žu­je rup­tu­re i flu­id­nost (post)modernog poima­nja iden­ti­te­ta, uz vrlo jas­no arti­ku­li­ra­nu poru­ku koju neće­mo otkri­ti u ovom tek­s­tu.

Znam taj filing.
Mic­ha­el Jac­k­son

Može broj od Peru­ška?
Mic­key Rour­ke

Dobar lig­ht.
Mar­ko Bol­ko­vić Visu­alia (fejk pro­fil)

Jebo­te!
Pedro Almodóvar