Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Paco­vi

Trajanje
7:53
Autor
Oleg Moro­vić, Tibor Mar­ko Jaku­lić
Glume
Oleg Moro­vić, Tibor Mar­ko Jaku­lić, Boži­dar Ikić
Kamera
Oleg Moro­vić, Tibor Mar­ko Jaku­lić, Boži­dar Ikić
Zlatna strijela
Kame­ra, kos­ti­mo­gra­fi­ja

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja glavna uloga
Oleg Moro­vić, Tibor Mar­ko Jaku­lić
Najbolja sporedna uloga
Boži­dar Ikić
Najbolji specijalni efekti
War­zo­ne season 5
Kostimografija
2023
Najbolji quote
Brbr­brv, vuvu­vu, vuvuv.

O fil­mu

Spo­koj­ni snjež­ni bre­žulj­ci i mir­ne noći u aus­tro­ugar­skim tvr­đa­va­ma, na prvi pogled tako benig­ne i dobro­na­mjer­ne, zapra­vo su samo are­na u kojoj se vodi nemi­lo­srd­na bor­ba za život ili smrt izme­đu sukob­lje­nih vrsta homo-ani­mal­nih bića nepoz­na­tog pori­jek­la i sud­bi­ne. Vje­štom kom­bi­na­ci­jom akcij­skih i dra­ma­tič­nih nape­tos­ti, uz auten­tič­ne lin­gvis­tič­ke kre­aci­je koje pod­sje­ća­ju na zlat­ne dane JRR Tol­ki­ena, mla­di fažan­ski auto­ri uspje­li su ekra­ni­zi­ra­ti dje­lo koje iza svo­je bloc­k­bus­ter­ske fasa­de skri­va čitav arse­nal pro­miš­lje­nih post-kon­cep­tu­al­nih zahva­ta i euro-art ambi­ci­ja.

Čuje­mo se.
HBO

Sve ok, iona­ko nije naša stvar.
The Ani­mals

Ma samo da pitam kad je radi­oni­ca fan­zi­na?
dugo­go­diš­nji polaz­nik radi­oni­ce Print Zine