Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

PMS2

Trajanje
1:04 minu­ta
Autor
Iva­na Lju­bi­čić, Iva­na Puš­nik
Glume
Iva­na Lju­bi­čić, Iva­na Puš­nik
Kamera
Iva­na Lju­bi­čić, Iva­na Puš­nik
Zlatna strijela
Naj­go­ra tipo­gra­fi­ja

Nominacije

Najbolji film
PMS2
Najbolja ženska uloga
Iva­na Lju­bi­čić
Najbolji specijalni efekti
The crash

O fil­mu

Dvi­je pri­ja­te­lji­ce ime­nom Iva­na odlu­či­le su se pro­vo­za­ti i uži­va­ti u relak­si­ra­ju­ćim tono­vi­ma zele­ni­la iz sigur­nos­ti svog auto­mo­bi­la. No, ono što će se dogo­di­ti dubo­ko će potres­ti nji­ho­ve živo­te iz teme­lja. Hoće li se Iva­na moći suoči­ti s pos­lje­di­ca­ma svo­jih odlu­ka? Može li Iva­na pre­bro­di­ti novo­nas­ta­lu situ­aci­ju? Kad će se Iva­na pres­ta­ti lju­ti­ti na Iva­nu, a kada će Iva­na opros­ti­ti Iva­ni?

Uzbud­lji­vo i realis­tič­no. Naj­e­žio sam se.
Damir Urban

Jedva čekam prvi dio.
Tina iz dua Tina&Nikša

Capo­la­vo­ro!
Moni­ca Bel­luc­ci