Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Sci­en­ce Hour

Trajanje
3:28
Autor
NVFV
Glume
Mari­no Moro­sin, Edi Smo­ljan, Eric Ušić
Kamera
Teo Moro­sin
Zlatna strijela
Naj­bo­lja spo­red­na ulo­ga — Mari­no Moro­sin

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja sporedna uloga
Mari­no Moro­sin, Edi Smo­ljan
Kostimografija
2023
Najbolji quote
This man who was wal­king on the moon was making somet­hing stran­ge, the­re was a dan­ce or was a sig­nal, we don’t know.
Najbolja profesija
Znans­tve­ni­ci

O fil­mu

Popu­la­ri­za­ci­ja zna­nos­ti nije za sva­ko­ga, što pot­vr­đu­je i ovaj novi film NVFV‑a. Balan­si­ra­ju­ći na liti­ci igra­nog i doku­men­tar­nog sti­la i žan­ra, film nas­to­ji pro­dri­je­ti u dubi­ne suvre­me­nih znans­tve­nih pot­hva­ta koji se bave neuhvat­lji­vim i nera­zum­lji­vim poja­va­ma koje je nemo­gu­će iden­ti­fi­ci­ra­ti i ime­no­va­ti. S dru­ge stra­ne, nemo­gu­će je iden­ti­fi­ci­ra­ti i smi­sao ovog fil­ma, koji je nas­tao pod zasad nepoz­na­tim, neut­vr­đe­nim okol­nos­ti­ma koje je možda naj­bo­lje potis­nu­ti.

Nakon La Pred­sta­ve, ovo im nije tre­ba­lo.
Pula film fes­ti­val

Šte­ta što se nisu pri­ja­vi­li na razvoj sce­na­ri­ja.
HAVC

A ma.
Mati­ja Debe­ljuh