Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

3​–​4​/​9​/​2021

Jubi­lar­na dru­ga edi­ci­ja VFFuFFF‑a podi­je­lje­na je na dva dana i dvi­je pro­gram­ske cje­li­ne. U natje­ca­telj­skom pro­gra­mu (petak, 3.9.), 19 fil­mo­va raz­nih autora/ica natje­ču se za pres­tiž­nu Zlat­nu stri­je­lu. O nagra­da­ma odlu­ču­ju publi­ka i sed­me­ro­čla­ni struč­ni žiri.

Dru­gi dio pro­gra­ma (subo­ta, 4.9.) pred­stav­lja nova film­ska ostva­re­nja Novog vod­njan­skog film­skog vala (NVFV). Uz kla­sič­ni NVFV-ovski reper­to­ar, ovo­go­diš­nji VFFuF­FF s pono­som dono­si i eks­klu­ziv­nu svjet­sku pre­mi­je­ru prvog hrvat­skog mju­zik­la – fil­ma “The Girl in the Blue Dress” (VFFuF­FF pro­duc­ti­on).

Žiri
Branka Benčić, Katerina Duda, Jasna Givens, Dražen Gluvak, Mladen Lučić, Ines Pletikos, Ana Predan
 1. Ana­log­ne pri­ja­te­lji­ce
  Tea Ovni­če­vić
 2. Crven­ka­pi­ca
  Luci­ja Lek­šić, Zora­na Jan­čić, Fili­pa Valen­čić, Lovro Mir­th, Leoni­da Cris Manoj­lov­ski
 3. Dje­lo­mič­no zamrz­nu­ta slas­ti­ca
  Dina i Mari­na Braj­ko­vić, Luci­ja Bal­de
 4. Dori­ca
  Iva­na Labor i Lea Čepić
 5. Event
  Ivan Šara­va­nja
 6. Human natu­re
  Dina i Mari­na Braj­ko­vić, Luci­ja Bal­de
 7. Ima ih ko mra­va
  Luisa Rito­ša
 8. Kon­do­re
  Ivan Šara­va­nja
 9. Let This Who­le Wor­ld
  Igor Bez­i­no­vić
 10. Ludo
  Iva­na Puš­nik
 11. Možda u živo­tu
  Iva­na Puš­nik
 12. Muhe
  Iva­na Puš­nik
 13. Nije Kre­da
  Luci­ja Lek­šić
 14. No Coun­try For Peda­li­na Man
  Val­ter Japun­džić, Andrej Sto­par
 15. PMS2
  Iva­na Lju­bi­čić, Iva­na Puš­nik
 16. Tak­vo­Što
  Kolek­tiv­no tije­lo
 17. The Truth
  Ivan Šara­va­nja
 18. Tune­li
  Fra­ne Peki­ca, Flo­ri­jan Rotar
 19. U Momja­nu
  Vanja Babić