Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Sha­me

Trajanje
1:57 minu­ta
Glume
Bru­na Nedok­lan, Mark Modrić, Mari­no Moro­sin, Ivan Šara­va­nja, Eric Ušić, Edi Smo­ljan

Nominacije

Najbolja glavna muška uloga
Ivan Šara­va­nja

O fil­mu

Filo­zof­sko-psi­ho­lo­ška dra­ma o feno­me­nu sra­ma. Film, u jas­nom dija­lo­gu sa suvre­me­nim ten­den­ci­ja­ma europ­skog art fil­ma, pro­pi­tu­je kon­cept sra­ma kao emo­tiv­no sta­nje, psi­hič­ki refleks, etič­ku dile­mu i druš­tve­nu kons­truk­ci­ju. Audio-vizu­al­no pro­miš­lja­nje koje se doti­če kom­plek­s­nih pita­nja ljud­ske egzis­ten­ci­je.

Nakon maes­tral­ne per­so­ni­fi­ka­ci­je širo­kog spek­tra emo­ci­ja, kariz­ma­tič­ni Ivan Šara­va­nja pro­met­nuo se u jed­no od intri­gant­ni­jih glu­mač­kih lica današ­nji­ce. Film ne bi bio kon­cep­tu­al­no zaokru­žen bez dopri­no­sa Bru­ne Nedok­lan i Mar­ka Modri­ća, koji su svo­jom glu­mom na veli­ke ekra­ne doni­je­li dašak never­bal­nog kaza­li­šta.

Film je isto­vre­me­no sirov i baj­ko­vit, ela­bo­ri­ra kom­pli­ci­ra­ne teme koris­te­ći jezik, meta­fo­re i sim­bo­le sva­kod­ne­vi­ce, pri­tom ne odstu­pa­ju­ći od svog inte­lek­tu­al­nog sta­va. Auten­tič­no. Zas­lu­žu­je nas­ta­vak.
Glas Istre

Dubo­ko­um­no.
Sla­voj Žižek

Zbog Iva­na Šara­va­nje pro­pi­tu­jem smi­sao svo­je kari­je­re. Ten­ks.
Mor­gan Fre­eman