Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Tak­vo­Što / trip­tih

Trajanje
17:04 minu­ta
Autor
Kolek­tiv­no tije­lo
Glume
Anja, Deni, Gala, Kar­lo, Mar­tin, Matej, Maja, Ton­ka, Van­da
Kamera
Kolek­tiv­no tije­lo
Zlatna strijela
Naj­bo­lji spe­ci­jal­ni efekt (Tum­blewe­ed)

Nominacije

Najbolji film
Tak­vo­Što / trip­tih
Najbolja ženska uloga
Anja Sabol
Najbolja muška uloga
Kar­lo Hubak
Najgora gluma
Gala Niko­lić, Ton­ka Mršić
Najbolja životinja u filmu
Maga­rac
Najbolji specijalni efekti
Tum­blewe­ed, Vam­pi­re run
Kostimografija
Tak­vo­Što

O fil­mu

Nakon neko­li­ko godi­na pro­ve­de­nih u igra­nju dosad­nih i napor­nih kaza­liš­nih koma­da, res­pek­ta­bil­na glu­mač­ka eki­pa je napo­kon pro­naš­la adek­va­tan način izra­ža­va­nja svo­jih raskoš­nih tale­na­ta. U ovom bri­jun­skom trip­ti­hu, ose­buj­na pro­ta­go­nis­ti­ca doživ­lja­va raz­li­či­te meta­mor­fo­ze koje je kroz tri pri­če i tri žan­ra vode od anti­ke, pre­ko Div­ljeg zapa­da, do zapu­šte­nih hotel­skih hod­ni­ka jed­nog naci­onal­nog par­ka. U ovoj nadre­al­noj i edu­ka­tiv­no-povi­jes­noj avan­tu­ri susre­će mno­ge neo­bič­ne liko­ve i situ­aci­je, u koji­ma izbli­za upoz­na­je dina­mi­ku obi­telj­skih dra­ma aris­to­kra­ci­je, lice i nali­čje mul­ti­kul­tu­ra­liz­ma te zna­če­nje zatvo­re­nih vra­ta hotel­skih soba.

Eki­pi se smi­je­ši ozbilj­na kari­je­ra sta­tis­ta u hrvat­skim rat­nim dra­ma­ma. Držim vas na oku.
Antun Vrdo­ljak

Ogra­đu­jem se od ovog fil­ma.
Aka­de­mi­ja pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Rije­ka

Ma daj ajde.
Rade Šer­be­dži­ja