Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Tele­no­ve­la CSI

Trajanje
11:19 minu­ta
Glume
Daria Moro­sin, Mimi Šer­be­dži­ja, Iva Bato­va­nja, Celia Igle­si­as Beato, Mari­no Moro­sin, Teo Moro­sin, Loren­zo Biasol, Eric Ušić, Jor­di Faris, Mar­tin Pre­dan, Tiha­na Jana Vukić

Nominacije

Najbolja scena smrti
La muer­te liqu­ida
Najtužnija scena
El des­con­su­elo de Jesus Mar­tin
Najbolja glavna ženska uloga
Celia Igle­si­as Beato, Tiha­na Jana Vukić
Najbolja glavna muška uloga
Mari­no Moro­sin
Najbolja sporedna ženska uloga
Daria Moro­sin, Mimi Šer­be­dži­ja, Iva Bato­va­nja
Najbolja sporedna muška uloga
Teo Moro­sin, Eric Ušić, Loren­zo Biasi­ol

O fil­mu

Kada na mir­noj i vese­loj pros­la­vi imen­da­na Pedra de la Noc­hea nas­tu­pi šokant­na smrt, stva­ri pres­ta­ju biti ono što su bile. Obi­telj­ska dra­ma, pre­pu­na intri­ga i neo­če­ki­va­nih obra­ta, kom­plek­s­nih odno­sa i dobro skri­ve­nih taj­ni, ubr­zo pre­ras­ta u epski detek­tiv­ski tri­ler koji za sobom ostav­lja tri toč­ki­ce sus­pen­sa…

Trio Daria Moro­sin-Mimi Šer­be­dži­ja-Iva Bato­va­nja poka­zu­je nevje­ro­jat­nu uskla­đe­nost pokre­ta i gla­sa. Špa­njol­ska glu­mi­ca Celia Igle­si­as Beato po prvi put – eks­klu­ziv­no! — nas­tu­pa na stra­nom jezi­ku, a Tiha­na Vukić beskom­pro­mis­no- i eks­klu­ziv­no! — igra jed­nu od pre­sud­nih ulo­ga fil­ma.

Nisam pro­šao na cas­tin­gu. Šte­ta.
Hora­tio Caine

Ova­ko je tre­ba­la izgle­da­ti čet­vr­ta sezo­na Twin Peak­sa.
David Lyn­ch

Ne zna­mo je li Teo Moro­sin bolji iza ili ispred kame­re. U sva­kom slu­ča­ju, dobar je.
Goran i Bojan Navo­jec