Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

The box

Trajanje
8:29 minu­ta
Autor
vffuf­ff
Glume
Luka Radić, Mari­no Moro­sin, Teo Čer­ni, Mar­ko Tatić, Eric Ušić, Edi Smo­ljan
Kamera
Teo Moro­sin

Nominacije

Najbolja muška uloga
Luka Radić
Najgora gluma
Luka Radić
Najbolji specijalni efekti
Dimen­si­ons

O fil­mu

Dva hero­ja nakon pro­na­la­ska mis­te­ri­oz­ne kuti­je nala­ze se u dile­mi — otvo­ri­ti ili ne otvo­ri­ti kuti­ju. Film raz­ra­đu­je pita­nje izbo­ra i pos­lje­di­ca poje­di­nih izbo­ra. Pos­tav­lja se pita­nje ima­mo li uop­će izbo­ra. Što je rezul­tat bira­nja. Neo­bič­na nez­go­da od obič­nih lju­di stvo­ri­la je super­he­ro­je te ih lan­si­ra­la na sam rub real­nos­ti gdje jed­na pogreš­na odlu­ka zna­či konač­ni kraj bit­ka. Jedan nji­hov pogre­šan potez i mrtvi su. U sasvim hamle­ti­jan­skoj mani­ri, film poku­ša­va odgo­vo­ri­ti na vječ­no pita­nje — je li mogu­će spoz­na­ti teži­nu i cije­nu nekih izbo­ra.  U ovom fil­mu, Luka Radić ekra­ni­zi­ra svo­ju auten­tič­nost i cini­zam kroz nevje­ro­jat­ne vra­to­lo­mi­je, čes­to opas­ne po život. Iako je na razi­ni regi­je glaz­be­na mega zvi­jez­da, s dozom skrom­nos­ti je odlu­čio pru­ži­ti pri­li­ku fil­mu i odra­di­ti ulo­gu hra­brog hero­ja na putu pre­ma isti­ni.

Luka Radić je pra­va zvi­jez­da.
Kora­do Kor­le­vić

Snaj­per ubio.
Doma­goj Žugec

Pod­sje­ća me na film.
Char­lie Kauf­f­man