Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

The Curi­ous Case of Mor­ti­ci­a’s Par­ce­la

Trajanje
12:00 minu­ta
Glume
Eric Ušić, Jor­di Faris, Oleg Moro­vić, Edi Smo­ljan, Mari­no Moro­sin, Alexan­dru Poz­sonyi, Teo Čer­ni, Mar­tin Pre­dan
Zlatna strijela
Naj­bo­lji film po izbo­ru žiri­ja, Naj­tuž­ni­ja sce­na: Edi Smo­ljan – I have love for my wife

Nominacije

Najtužnija scena
I have love for my wife
Najbolja glavna muška uloga
Eric Ušić, Jor­di Faris, Oleg Moro­vić
Najbolja sporedna muška uloga
Edi Smo­ljan, Teo Čer­ni, Alexan­dru Poz­sonyi

O fil­mu

Mis­tič­ne mal­ver­za­ci­je oko vlas­niš­tva nad par­ce­lom u Krni­ci, koje rezul­ti­ra­ju mis­te­ri­oz­nom smr­ću Mor­ti­cie Adams, dovo­de popu­lar­nu obi­telj Adams pred sud. Sud­ni­ca ubr­zo pos­ta­je are­na oštrih pre­pu­ca­va­nja i nad­mu­dri­va­nja izme­đu odvjet­ni­ka Wil­la i Smit­ha, dok ras­pra­vu kon­tro­li­ra sta­lo­že­ni i nepris­tra­ni Jud­ge Mic­ha­el. Defi­le raz­li­či­tih svje­do­ka podi­že ten­zi­je u sud­ni­ci, u išče­ki­va­nju ključ­nog svje­do­čans­tva koje će nano­vo pomi­je­ša­ti kar­te. Prva ulo­ga i nomi­na­ci­ja za Ole­ga Moro­vi­ća koji se izvan­red­nim per­for­man­som odvjet­ni­ka Smit­ha ispro­fi­li­rao kao kom­ple­tan glu­mac. Jor­di Faris je u ulo­zi Wil­la poka­zao svu svo­ju glu­mač­ku raskoš i talent u izra­ža­va­nju emo­ci­ja u ras­po­nu od smi­je­ha, bije­sa i suza, a Eric Ušić je van­se­rij­skom ulo­gom Jud­ge Mic­ha­ela (opet) pomak­nuo gra­ni­ce svo­je kari­je­re. Alexan­dru Poz­sonyi je kon­cen­tri­ra­no odi­grao vrlo tešku i ambi­va­lent­nu ulo­gu koju je nemo­gu­će defi­ni­ra­ti, dok je Teo Čer­ni, u svom debi­ju, osta­vio bez daha publi­ku i kri­ti­ku svo­jim inge­ni­oz­nim lin­gvis­tič­kim i estet­skim vje­šti­na­ma.

Psi­ho­lo­ški tri­ler koji izvr­će zdra­vi razum i uka­zu­je na svu naka­rad­nost sis­te­ma u kojem živi­mo. Pre­ciz­no i elok­vent­no.
Cor­ri­ere del­la Sera

Mr. Uncle Fes­ter je pos­ta­vio nove stan­dar­de.
Ant­hony Hop­kins

Dok sam gle­dao film, mis­lio sam da ja glu­mim Jud­ge Mic­ha­ela.
Dr. House