Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

The Fri­en­ds

Trajanje
7:44
Autor
Teo Moro­sin, Eric Ušić
Glume
Teo Moro­sin, Eric Ušić
Kamera
Teo Moro­sin, Eric Ušić
Zlatna strijela
Naj­bo­lji film po izbo­ru publi­ke i žiri­ja

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja glavna uloga
Eric Ušić, Teo Moro­sin
Najbolji quote
Koj’ stil? / Ušić nam je napi­sao da smo piz­de. / Da kuiš, onda bri­ju Tar­kov­ski, Mubi, Nick Cave i te neke spi­ke, a jebo­te niko niš ne kuži.
Najbolja profesija
Pro­gra­mer

O fil­mu

Igno­ri­ra­nje i neo­d­go­va­ra­nje na poru­ke u What­sApp gru­pa­ma pred­stav­lja­ju goru­će pro­ble­me današ­nji­ce. Kada je riječ o gru­pi dobrih i bli­skih pri­ja­te­lja, situ­aci­ja se dodat­no kom­pli­ci­ra, a emo­tiv­ne reak­ci­je i razo­ča­re­nja ne ostav­lja­ju pros­to­ra razu­mu i empa­ti­ji. Ins­pi­ri­ran tzv. ghos­ta­njem i dosa­dom, film ana­li­zi­ra lica i nali­čja pri­ja­telj­skih odno­sa i moguć­nos­ti pre­uzi­ma­nja i utje­lov­lje­nja tuđih lič­nos­ti, uz kri­tič­ki osvrt na jed­nu kul­t­nu figu­ru film­skog svi­je­ta čija je vri­jed­nost do ovog tre­nut­ka bila neupit­na.

Nisam takav.
Edi Smo­ljan

Takav sam.
Oleg Moro­vić

seen
Jor­di Faris

Radio sam mju­zu.
Mari­no Moro­sin