Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

The Sam­ple

Trajanje
5:20
Autor
PFF & NVFV
Glume
Mar­ko Zdra­ko­vić Kunac, Mia Zdrav­ko­vić Kunac, Jor­di Faris, Edu­ard Hemar, Masi­mo Paris, San­da Leto­nja-Mar­ja­no­vić, Mic­he­le Bule­šić, Edi Smo­ljan, Eric Ušić
Kamera
Teo Moro­sin
Zlatna strijela
Poseb­na pohva­la žiri­ja i naj­bo­lji citat: “I malo je dovolj­no”

Nominacije

Najbolji film
2023
Najgori film prema izboru publike
2023
Najbolja sporedna uloga
Jor­di Faris, Mic­he­le Bule­šić
Najbolji specijalni efekti
Dron
Najbolji quote
I malo je dovolj­no
Najbolja profesija
Dok­tor spe­ci­ja­list

O fil­mu

Dos­tav­lja­nje uzor­ka sto­li­ce jedan je od tabua na doma­ćoj film­skoj sce­ni: pita­nje koli­ko je dovolj­no noć­na je mora kako za paci­jen­te, tako i za osob­lja bioke­mij­skih usta­no­va diljem zem­lje. Suočiv­ši se s ras­pa­dom zdrav­s­tve­nog sus­ta­va pod nale­tom tero­ra mega­lo­man­skog uzor­ko­va­nja, inte­li­gent­ni dok­to­ri mora­ju u vrlo krat­kom roku izmis­li­ti solu­ci­ju kako bi spa­si­li i sebe i minis­tar­stvo zdrav­s­tva u ovom fil­mu koji će kroz par godi­na ući u kuri­ku­lu­me obvez­ne lite­ra­tu­re na svim medi­cin­skim fakul­te­ti­ma koji drže do sebe.

Ovog se ni ja ne bi sje­tio.
dr. Gre­gory House

Sva­ka čast.
dr. Vili Beroš

Volim ovaj grad.
dr. Filip Zori­čić