Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

The Truth

Trajanje
2:32 minu­ta
Autor
Ivan Šara­va­nja
Glume
Iva­na Lju­bi­čić, Ivan Šara­va­nja
Kamera
Sara Jaku­pec

Nominacije

Najbolji film
The Truth
Najbolja muška uloga
Ivan Šara­va­nja
Najgora gluma
Iva­na Lju­bi­čić
Kostimografija
The Truth

O fil­mu

U doba čovje­ko­ve pok­va­re­nos­ti i izo­pa­če­nos­ti, čis­te su duše izo­li­ra­ne od zlo­će svi­je­ta u svo­jim kuća­ma. Ipak, đavo­lje maki­na­ci­je uspi­je­va­ju dopri­je­ti i do njih. Unu­tar­nja bor­ba izme­đu dobra i zla mani­fes­ti­ra se kroz isku­še­nje, a upra­vo će jed­no tak­vo isku­še­nje juna­ki­nji ovog fil­ma omo­gu­ći­ti ono za čim svi­jet zapra­vo žudi — pro­s­vjet­lje­nje.

Nisam sigu­ran.
Mel Gib­son

Osvje­že­nje na duhov­noj sce­ni.
papa Fra­njo

Odu­šev­lje­na sam glu­mom Iva­na i Iva­ne.
Meryl Stre­ep