Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

The Wes­tern

Trajanje
6:11 minu­ta
Glume
Mari­no Moro­sin, Eric Ušić, Daria Moro­sin, Jor­di Faris, Edi Smo­ljan, Paola Vita­so­vić

Nominacije

Najbolja scena smrti
Showdown
Najbolja glavna ženska uloga
Daria Moro­sin
Najbolja glavna muška uloga
Eric Ušić, Mari­no Moro­sin
Najbolja sporedna ženska uloga
Paola Vita­so­vić
Najbolja sporedna muška uloga
Jor­di Faris

O fil­mu

Nakon dugog i muko­tr­p­nog puto­va­nja, Jim­my the Kid napo­kon sti­že u San Pedro del Bosque. Ondje, u zadim­lje­nom salo­onu, susre­će se sa sta­rim poz­na­tim licem, koje ga već dugo godi­na pro­ga­nja u sno­vi­ma… Je li konač­no sti­glo pra­vo vri­je­me?

Glu­mač­ki tan­dem Mari­no Moro­sin-Eric Ušić, nakon sada već kul­t­nih ulo­ga Cata i Foxa u Ginoc­c­hi­ju, stu­pa na sce­nu kao dvo­jac koji ges­ti­ku­la­ci­ja­ma i eks­pre­si­ja­ma defi­ni­ra novo doba ves­ter­na. Teatral­nost fil­ma bila bi nedo­re­če­na bez nas­tu­pa per­s­pek­tiv­ne Dari­je Moro­sin u ulo­zi Poca­hon­tas, koja se u svom upe­čat­lji­vom debi­ju namet­nu­la kao glu­mi­ca od koje se oče­ku­je mno­go, kao i od Paole Vita­so­vić, čije se kret­nje već sada sva­kod­nev­no opo­na­ša­ju diljem Dale­kog Zapa­da.

★ ★ ★ ★ ★
The Guar­di­an

Film koji nima­lo ne pod­sje­ća na Ser­gi­ja Leonea.
Ser­gio Leone

Dekons­truk­ci­ja i rekons­truk­ci­ja žan­ra. Inte­li­gent­no.
Clint Eas­two­od