Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Tri mudra­ca

Trajanje
3:16 minu­ta
Autor
NVFV
Glume
Mari­no Moro­sin, Ivan Šara­va­nja, Loren­zo Biasi­ol, Edi Smo­ljan, Eric Ušić
Kamera
Teo Moro­sin
Zlatna strijela
Kos­ti­mo­gra­fi­ja, Naj­bo­lja spo­red­na ulo­ga (Eric Ušić)

Nominacije

Najbolji film
2022.
Najgori film prema izboru publike
2022.
Najbolja glavna uloga
Loren­zo Biasi­ol
Najbolja sporedna uloga
Eric Ušić, Edi Smo­ljan
Kamera
Teo Moro­sin
Najbolji specijalni efekti
Trans fes­ti­val
Kostimografija
2022.

O fil­mu

U ovoj epskoj adap­ta­ci­ji još nepos­to­je­ćeg kla­si­ka, NVFV kolek­tiv istra­žu­je među­ovis­nos­ti halu­ci­na­ci­ja i vizi­onar­stva u svi­je­tu opte­re­će­nom sli­ka­ma, nez­dra­vom pre­hra­nom i biblij­skom mito­lo­gi­jom. Uka­zu­ju­ći na tan­ke gra­ni­ce izme­đu fik­ci­je i real­nos­ti, film pro­di­re u dubi­ne ljud­sko­ga sta­nja i psi­ho­lo­gi­je čila­nja, poigra­va­ju­ći se logi­kom i per­cep­ci­jom kako bi pro­go­vo­rio o druš­tve­nim pro­ble­mi­ma koje još nema­ju svo­ju defi­ni­ci­ju. Isto­vre­me­no, film anga­ži­ra­no pro­mo­vi­ra zabo­rav­lje­ne jezi­ke, mul­ti­kul­tu­ra­li­zam i tole­ran­ci­ju.

Jak film.
Goran Bare

Ima­li su bolje fil­mo­ve na prvom fes­tu.
rezul­ta­ti anke­te

Dra­go mi je da ins­pi­ri­ram mla­de Vod­njan­ce.
mons. Mari­jan Jele­nić

Šta se ne zove tri madra­ca film?
Oleg i Zoe