Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

Tune­li

Trajanje
8:04 minu­ta
Autor
Fra­ne Peki­ca, Flo­ri­jan Rotar
Glume
Saša Brkić, Erik Dukić, Mari­ka de Gra­vi­si, Fra­ne Peki­ca, Flo­ri­jan Rotar i Juraj Unu­kić
Kamera
Fra­ne Peki­ca, Flo­ri­jan Rotar

Nominacije

Najbolji film
Tune­li
Najbolja muška uloga
Juraj Unu­kić

O fil­mu

Doku­men­tar­no-igra­no ostva­re­nje mla­dih film­skih sna­ga juž­ne Istre istra­žu­je teži­nu, dubi­nu i nepre­dvid­lji­vost film­skog stva­ra­lač­kog pro­ce­sa. Sku­pi­na lju­di, koja je na Muzil otiš­la s namje­rom da sni­mi igra­ni film za vffuf­ff, pro­la­zi kroz jedins­tve­nu avan­tu­ru u kojoj nema raz­li­ke izme­đu otkri­va­nja i skri­va­nja, sigur­nos­ti i pani­ke.  Fra­ne Peki­ca i Flo­ri­jan Rotar nena­met­lji­vim sni­ma­njem uspi­je­va­ju ogo­li­ti film­sku struk­tu­ru, obu­hva­ća­ju­ći usput eufo­ri­ju i tje­sko­bu koje taj pro­ces nosi sa sobom.

Dije­te “Apo­ka­lip­se danas” i “Srca tame”. Da sam ga bar ja sni­mio…
Fran­cis Ford Cop­po­la

Na počet­ku nisam sku­žio, ali kas­ni­je sam sku­žio.
Kedžo

Uzne­mi­ru­ju­će.
Anto­ni­ja Šola