Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival

U Momja­nu

Trajanje
1:32 minu­ta
Autor
Vanja Babić
Glume
čovjek, pas, guma
Kamera
Vanja Babić

Nominacije

Najbolji film
U Momja­nu
Najbolja muška uloga
Čovjek
Najbolja životinja u filmu
Pas

O fil­mu

Kame­ni zid. Sto­ljet­na maho­vi­na. Drve­na vra­ta kono­be. Kame­ni blo­ko­vi okru­žu­ju kuhi­nju i dnev­ni bora­vak. Tele­vi­zor iz 50ih i čen­trin pre­ko nje­ga. Nerav­na, bla­go asfal­ti­ra­na ces­ta. Kuhi­nja miri­še na sto­lje­će pri­pre­ma­nih mane­š­tri. Film­sko ostva­re­nje u pot­pu­nos­ti pod kon­tro­lom vje­štog umjet­ni­ka Vanje Babi­ća dono­si nam tre­nu­tak idi­le iz nekog dale­kog sela koje nam je zapra­vo toli­ko bli­sko a da toga nismo ni svjes­ni. Osim što je vizu­al­no dojm­ljiv, film je otvo­ren za širo­ku inter­pre­ta­ci­ju.

Lije­po.
Massi­mo

Vanja Babić je ovim fil­mom nad­ma­šio samog sebe, ali i mno­ge dru­ge.
arteist.hr

Ovo nije pla­će­ni oglas.
Pirel­li